ടെലിവിഷന്‍

വിേശഷണം

ടെലിവിഷന്‍റെ മുമ്പിലിരുന്ന് സമയവും നമസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം