ബിദ്’അത്തുകള്‍

വിേശഷണം

ബിദ്’അത്തുകളെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ആള്‍ക്കാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.സുന്നത്തുകള്‍ നിത്യജീവിതത്തില്‍ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിളക്കായി സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നതും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം