പരദൂഷണം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും നാവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസ് മുസ്ലീംകളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം