സന്‍മാര്‍ഗ്ഗവും പ്രകാശവും

വിേശഷണം

ഇമാം നാസ്വറുദ്ദീന്‍ അല്‍ബാനിയുടെ പ്രസ്തുത പേരിലുള്ള പഠന പോഗ്രാമിന്‍റെ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അഹമ്മദ് തയ്യാറാക്കിയ സമാഹാരമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം