അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു ഉമര്‍

വിേശഷണം

മഹാനായ സ്വഹാബിവര്യന്‍ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു ഉമറിന്‍റെ ജീവിതവും അതില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം