വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതിഅല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും വേണ്ടിയുള്ള ഹിജ്’റ ആവശ്യകത വിവരിക്കുന്നു. അവന് നമ്മുടെ നന്ദി ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പ്രസ്തുത നന്ദിയിലൂടെ നാം തന്നെയാണ് വിജയികളാകുന്നത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം