പ്രാര്‍ത്ഥന

വിേശഷണം

പ്രാര്‍ത്ഥന, അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത,സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍,അതില്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം