ഹദീസ് വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നാല് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തവരെ അല്ലാഹു ശപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം