സുപ്രധാന പാഠങ്ങള്‍ -ഓഡിയോ

വിേശഷണം

സുപ്രധാന പാഠങ്ങള്‍ -ഓഡിയോ:-മുസ്ലിംകളുടെ വിശ്വാസം, കര്‍മ്മങ്ങള്‍, പെരുമാറ്റം, ഇടപാടുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ പൊതുവില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ച ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം