അല്‍ ദുര്‍ റത്തുല്‍ മുളീഅ ( പ്രവാചക ചരിത്രം)-ഓഡിയോ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അല്‍ ദുര്‍ റത്തുല്‍ മുളീഅ:
( പ്രവാചക ചരിത്രം) -ഓഡിയോ
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തക്ത്തിന്‍റ്റെ ആ‍ദ്യ ഭാഗത്തില്‍ നബി(സ)യുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.
രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവര്‍ത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്തു സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം