ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യം

വിേശഷണം

ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യവും ശിര്‍ക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമാണ് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം