സത്യസന്തത മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍

വിേശഷണം

ദീനിന്‍റെഅടിസ്ഥാനമായ സത്യസന്തതക്ക് മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ എത്ര്മാത്രം പ്രാധാന്യമുന്ട് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം