നാജി ഇബ്രാഹീം അര്‍ഫജ് - പുസ്തകങ്ങള്

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 20

 • JPG

  ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം മുന് ധാരണയോടു കൂടി എന്തിനെ നാം സമീപിച്ചാലും അതിന്റെ ശരിയായാ സൌന്ദര്യം കണ്ടെത്താന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് മോശമായ വല്ല ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കില് , അല്ലെങ്കില് കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥി പ്രമാണത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥമുഖം മനസ്സിലാക്കാന് താങ്കള് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്,

 • ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌

  PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം മുന് ധാരണയോടു കൂടി എന്തിനെ നാം സമീപിച്ചാലും അതിന്റെ ശരിയായാ സൌന്ദര്യം കണ്ടെത്താന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് മോശമായ വല്ല ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കില് , അല്ലെങ്കില് കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥി പ്രമാണത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥമുഖം മനസ്സിലാക്കാന് താങ്കള് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്,

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം മുന് ധാരണയോടു കൂടി എന്തിനെ നാം സമീപിച്ചാലും അതിന്റെ ശരിയായാ സൌന്ദര്യം കണ്ടെത്താന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് മോശമായ വല്ല ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കില് , അല്ലെങ്കില് കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥി പ്രമാണത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥമുഖം മനസ്സിലാക്കാന് താങ്കള് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്,

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ സൌന്ദര്യം മുന്‍ ധാരണയോടുകൂടി ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നാം സമീപിച്ചാലും അതിന്‍റെ ശരിയായ സൌന്ദര്യവും വസ്തുതയും മനസ്സിലാക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് താങ്കള്‍ക്ക് അനിഷ്ടകരമായ വല്ല ചിന്തകളും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നിശ്ചയം അതിന്‍റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. നിങ്ങള്‍ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന്‍റെ ശരിയായ ഉറവിടത്തില്‍ നിന്നല്ല. ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശത്രുക്കളാല്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് താങ്കള്‍ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിനാല്‍ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അതിന്‍റെ നന്മകള്‍ വിവരിക്കുന്നതുമായ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടാനായി ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 • PDF

  ഏതൊരു കാര്യത്തെയും മുന്‍ധാരണയോടു കൂടി സമീപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആ വസ്തുവിന്‍റെ സൌന്ദര്യം നുകരാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത പോലെ ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാന്‍ അതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉറവിടത്തില്‍ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിന്‍റെ ശത്രുക്കള്‍ രചിച്ച പുസ്തകത്തില് നിന്നല്ല ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ കൃതിയാണ് ഈ പുസ്തകം .

 • PDF

  മുന്‍ ധാരണ വെച്ചു പുലര്‍ത്തി ഏതു വസ്തുവിനെ സമീപിക്കുന്നവര്‍ക്കും അതിലു ആനന്ദം കണ്ടെത്താന്‍ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്രകാരം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്‍റെ വിമര്‍ശ കരില്‍ നിന്നോ അതിന്‍റെ ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നോ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇസ്ലാമിന്‍റെ സൌന്ദര്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതിനാല്‍ ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും വായിക്കേണ്ട ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം .

 • PDF

  മുന് ധാരണയോടെ ഏതൊരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുന്നവര്ക്കും സാക്ഷാല് സൌന്ദര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് സാധ്യമല്ല,. അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മോശമായ രീതിയില് താങ്കള് മനസ്സിലാക്കുകയോ വായിക്കുകയോ കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തുവെങ്കിലും യദാര്ഥ ശ്രോതസ്സില് നിന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചയം നീ ഈ ലേഖനം വായിക്കണം എന്നും യഥാര്ത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഗ്രന്ഥ കര്ത്താവ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെസൌന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന് മുന് ധധാരണയുമായി ഇസ്ലാമിനെ സമീപിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആരോപണങ്ങളുംവിലയിരുത്തി കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലെന്നും അതിനാല് തന്നെ ശരിയായ ഉറവിടത്തില്‍ നിന്നായിരിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഗ്രഥമാണിത്,,

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം മുന് ധാരണയോടു കൂടി എന്തിനെ നാം സമീപിച്ചാലും അതിന്റെ ശരിയായാ സൌന്ദര്യം കണ്ടെത്താന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് മോശമായ വല്ല ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കില് , അല്ലെങ്കില് കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥി പ്രമാണത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥമുഖം മനസ്സിലാക്കാന് താങ്കള് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്,

 • PDF

  നാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും സമീപിക്കുന്നത് മുന്‍ ധാരണയോടു കൂടിയാണെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ സൌന്ദര്യം കണ്ടെത്താന് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. താങ്കള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച മോശമായ വല്ല അഭിപ്രായുമുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കില്‍ അപ്രകാരം നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്‍റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശിയായ ഉറവിടത്തില്‍ നിന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായി താങ്കളെ ഞങ്ങള് ക്ഷണിക്കുന്നു. വളരെ വിനയത്തോടെ. താജികിയന്‍ ഭാഷയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം ഇസ്ലാമിന്‍റെ സൌന്ദര്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു.

 • ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ)

  PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം മുന് ധാരണയോടു കൂടി എന്തിനെ നാം സമീപിച്ചാലും അതിന്റെ ശരിയായാ സൌന്ദര്യം കണ്ടെത്താന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് മോശമായ വല്ല ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കില് , അല്ലെങ്കില് കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥി പ്രമാണത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥമുഖം മനസ്സിലാക്കാന് താങ്കള് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്,

 • PDF

  ഏതൊരു കാര്യത്തെയും മുന് ധാരണയോടു കൂടി സമീപിക്കുന്നവര്ക്ക് ആ വസ്തുവിന്റെ സൌന്ദര്യം നുകരാന് സാധ്യമല്ലാത്ത പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാന് അതിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ഉറവിടത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിന്റെ ശത്രുക്കള് രചിച്ച പുസ്തകത്തില് നിന്നല്ല ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാന് പര്യാപ്തമായ കൃതിയാണ് ഈ പുസ്തകം .

 • PDF

  എല്ലാ പ്രവാചകന്‍’മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാല്ലാഹ് എന്ന് കലിമത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വിവരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം.

 • PDF

  ദൈവം കൃസ്തുമതത്തില്‍:- കൃസ്തുമതത്തിലെ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • PDF

  ആദം നബി മുതല്‍ അന്ത്യപ്രവാചകന്‍ വരെയുള്ള ദൈവദൂതന്‍’മാര്‍ പ്രബോധനം ചെയ്ത, എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ അല്ലാഹുവുനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന യാഥര്‍ത്ഥ്യം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം.

 • PDF

  ആദം നബി മുതല്‍ അന്ത്യപ്രവാചകന്‍ വരെയുള്ള ദൈവദൂതന്‍’മാര്‍ പ്രബോധനം ചെയ്ത, എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ അല്ലാഹുവുനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന യാഥര്‍ത്ഥ്യം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം.

 • PDF

  ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള വഴികാട്ടി.

 • PDF

  ആദി മനുഷ്യനായ ആദം മുതല്‍ മുഴുവന്‍ പ്രവാചകന്മാരും ഏക ദൈവത്തില്‍ നിന്ന്‌ സ്വീകരിച്ചു പ്രബോധനം ചെയ്തത്‌ ഒരൊറ്റ സന്ദേശമായിരുന്നു. അത്‌ എന്താണെന്ന്‌ ജനങ്ങളെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുവാനും ശരിയായ പാന്ഥാവിലേക്ക്‌ അവരെ നയിക്കാനുമാണ്‌ ഏക സത്യ ദൈവം ദൂതന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നിയോ ഗിച്ചത്‌ തന്നെ. ബൈബിള്‍ ഖുര്‍ആന്‍ താരതമ്യത്തിലൂടെ പ്രസ്തുത സത്യ സന്ദേശം നമുക്കു മുമ്പില്‍ സമര്‍പിക്കു കയാണ്‌ ഈ കൃതി.

 • PDF

  ആദം നബി മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്‍’മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത അടിസ്ഥാന സന്ദേശം ആരാധനക്കര്‍ഹന്‍ അല്ലാഹു മാത്രം എന്നതായിരുന്നു. ഖുര്‍’ആനിലും അതിനുമുമ്പുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അത് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണിത്.നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് ഇത് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 • PDF

  ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം