ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം