ഇസ്ലാം സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ സാര്വ്വജനീയതയും മഹത്വവുംവിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം