വിേശഷണം

അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം. ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലാണ് ഇത് രചിച്ചത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം