നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുപത് വിധികള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുപത് വിധികള്‍:- പുണ്യങ്ങള്‍ നേടാനും പാപങ്ങള്‍ മയ്ച്ചു കളയാനും ഉയര്‍ന്ന പദവികളും പ്രതിഫലവും കരസ്ഥമാക്കനും അല്ലാഹു നമുക്ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ നോമ്പിന്‍റെ വിധികളും മര്യാദകളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഉള്‍കൊള്ളുന്നത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം