അഅ്‌ലാമു സുന്നത്തുല്‍ മന്‍ഷൂറ ഫീ ഇഅ്‌ ത്തിഖാദില്‍ മന്‍സ്വൂറ- വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലെ ഇരുനൂറ് ചോ

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം ചോദ്യോത്തര രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം