വിേശഷണം

മതനിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥനങ്ങളും അല്ലാഹുവുന്സമന്‍മാരെസ്വീകരിക്കുന്നതിന്‍റെയും ഖബറാരാധനയുടെയും ഭയാനകതയും വിവരിക്കുന്ന രചനയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം