ഇസ്ലാമില്‍ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ സ്ഥാനം ഖുര്‍;ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ സ്ഥാനവും ശ്രേഷ്ടത,വിധി, പ്രത്യേകത, ഉപേക്ഷിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ എന്നിവയും ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടെ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം