രാത്രി നമസ്കാരം

വിേശഷണം

രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ടത,സമയം, എണ്ണങ്ങള്‍,മര്യാദകള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം