പ്രവാചകന്‍(സ്വ)യുടെ സന്ദേശം

വിേശഷണം

പ്രവാചക (സ്വ)യുടെ ജനനം,ധര്‍മ്മം,ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠംങ്ങള്‍,ഉപദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്‍കൊള്ളുന്ന സംക്ഷിപ്ത സന്ദേശം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം