യാത്രക്കാരന്‍റെനമസ്കാരം-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

യാത്രക്കാരന്‍റെ നമസ്കാരം:- യാത്രയുടെ ഇനങ്ങള്‍,മര്യാദകള്‍,യാത്രാദൂരം, ചുരുക്കി നമസ്കരിക്കല്‍,അതിനുള്ള വഴിദൂരം,മിനായില്‍ വെച്ചുള്ള ചുരുക്കി നമസ്കാരം,യാത്രയിലെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങള്‍,എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം