വിേശഷണം

ഇതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ടത, മര്യാദകള്‍,വിധികള്‍,എന്നിങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു മുസ്ലീം പാലിക്കേണ്ട മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം