അശുദ്ധിയോടെ ഖുര്‍ആന്‍ സ്പര്‍ശിക്കല്‍

വിേശഷണം

അശുദ്ധിയോടെ ഖുര്‍ആന്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതിന്‍റെ കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം