വിേശഷണം

മുസ്ലിം പണ്‍ദിതന്‍’മാ‍ാര്‍ക്കും നേതാക്കള്‍ക്കും സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങളുടെ പേരില്‍ അവര്‍ ക്രൂശിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇബ്നു തൈമിയ്യയുടെ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം