വിേശഷണം

നബികുടു:ബത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും അതില്‍ പൂര്‍വ്വീകരുടെ മാതൃക എന്താണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം