അഹ്’ലുസുന്നയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക്കുന്ന മഹ്’ദിയും

വിേശഷണം

അഹ്’ലുസുന്നയുടെ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക്കുന്ന മഹ്’ദിയെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം