നബികുടു:ബവും അഹ്’ലുസുന്ന വല്‍ ജമാ‍‘അത്തും

വിേശഷണം

അഹ്’ലു ബൈത്ത് ആരാണെന്നും അവരെ കുറിച്ചുള്ള അഹ്;ലുസുന്ന വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നും ഖുര്‍’ആനിലും സുന്നത്തിലും അവരെകുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം