സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തിന്‍റെ അപകടങ്ങളും

വിേശഷണം

സുന്നത്ത് ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും ബിദ്’അത്തിന്‍റെ അപകടങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം