ഹജ്ജും ഉം’റയും സന്ദര്‍ശനവും ബന്ധപ്പെട്ട വിധികളും

വിേശഷണം

ഹജ്ജും ഉം’റയും സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധികളും സംശയനിവാരണവും നബി(സ്വ)യുടെ ഹജ്ജിന്‍റെ ശരിയായ രൂപവും വിവരിക്ക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം