തഫ്സീറു കലാമുല്‍ മനാന്‍ (സഅദിയുടെ തഫ്സീര്‍)

വിേശഷണം

തഫ്സീറു കലാമുല്‍ മനാന്‍ (സഅദിയുടെ തഫ്സീര്‍):-പ്രസ്തുത വിവരണം നിരവധി സവിശേഷതകള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം