ശൈഖ് സഈദ് ഇബ്നു അലി ഇബ്നു വഹഫുല്‍ ഖഹ്ത്താനിയുടെ രചനകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് സഈദ് ഇബ്നു അലി ഇബ്നു വഹഫുല്‍ ഖഹ്ത്താനിയുടെ രചനകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം