ഇസ്ലാം എന്നാല്

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സര്വ്വ പ്രവാചകരും പ്രബോധനം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു, അപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ചെറു വിവരവും ഉള്കൊള്ളുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം