മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്‍

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ചും അതിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതയും വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം