റമദാനിന്‍റെ സന്ദേശം

വിേശഷണം

റമദാനിന്‍റെ സന്ദേശം:-റമദാനിന്‍റെ സവിശേഷതയും പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ ഓരോ മുസ്ലിമും അനുഷ്ടിക്കേണ്ട ആരാധനകളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം