ഇസ്ലാം സമാധനത്തിന്

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതം സമാധാനത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി നിലനല്ക്കുന്നു എന്നും ലോക സമൂഹത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമാവലികളാണ് ഇസ്ലാം ഉള്കൊള്ളുന്നതെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം