അറിയുക, ആദ്യമായി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകള്ക്കും അല്ലാത്തവര്ക്കുമായി ഉണ്ടാകാറുള്ല സംശയങ്ങള് തീര്ക്കുകയാണിതില്., ഇസ്ലാം തീവ്രതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവോ. ബഹു ഭാര്യത്വം, സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം നല്കിയ സ്ഥാനം. എന്നിവയും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം