ഇസ്രാഉം മിഅ’റാജും ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

ഇസ്രാഉം മിഅ’റാജും ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍:- പ്രസ്തുത സംഭവത്തിലെ അമാനുഷികതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം