നന്‍മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും

വിേശഷണം

നന്‍മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും:- പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും മര്യാദകളും ശ്രേഷ്ഠതകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം