വിേശഷണം

സൂക്ഷ്മത കൂടാതെ കാര്യങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിശ്യത്തും അവ സമൂഹത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭിന്നിപ്പുകളും വിശദീകരിക്കുകയും അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മുസ്ലീമിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം