സ്വൂഫിസം-ഉത്ഭവവും വളര്‍ച്ചയും

വിേശഷണം

സ്വൂഫിസം-ഉത്ഭവവും വളര്‍ച്ചയും:- സ്വൂഫിസത്തി ഉത്ഭവം,വളര്‍ച്ച, വിശ്വാസം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം