ബിദ്’അത്തിന്‍റെയും ഇഛകളുടെയും കക്ഷികളും അവയിലെ അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ നിലപാടും

വിേശഷണം

മതത്തിലെ അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും ആണ്.എന്നാല്‍ ഇഛകളുടെയും ബിദ്’അത്തിന്‍റെയും കക്ഷികള്‍വ്യതസ്ത വിശ്വാസങ്ങള്‍ വെച്ച് പുലര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം