നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികളും ശിക്ഷയും പ്രസ്തുത കാര്യത്തിലെ മുസ്ലീംകളുടെ അശ്രദ്ധയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം