ഉസ്വൂലുല്‍ ഈമാന്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം