ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടെയും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം