അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം