ആത്മാര്‍ത്ഥത

വിേശഷണം

അല്ലഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിര്‍ബന്ധമായ ആത്മാര്‍ത്ഥതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം