സുരക്ഷ.

വിേശഷണം

ശൈഖ് അബ്ദുല്ലാ സദ്ഹാന്‍ രചിച്ച ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മാനസ്സിക പ്രയാസങ്ങളും,രോഗങ്ങളും പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ പരിഹാരം കാണാമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം