നമസ്കാരത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം